Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – JoPe Gymlokaal B.V. handelend onder de naam: het Gymlokaal, gevestigd te Lent, aldaar kantoorhoudende aan Griftdijk Noord 9-B 6663 AA Lent. Gesitueerd in de Sporthal de Triangel, KvK-nummer: 83894330; het Lid: rechtspersonen, personenassociaties en natuurlijke personen die een overeenkomst met het Gymlokaal hebben gesloten om gebruik te maken of te laten maken van de faciliteiten in onze sport boutique, dan wel natuurlijke personen die op basis van een hiervoor genoemde overeenkomst gebruik maken van de faciliteiten in onze sport boutique van het Gymlokaal. 
 
Lidmaatschapsovereenkomst en Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen het Gymlokaal en het Lid waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd over de wijze waarop het Lid gebruik kan maken van de faciliteiten in het Gymlokaal.  

artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van) elke Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 3: Lid worden/inschrijven

3.1 Jongeren onder de 16 jaar kunnen geen Lid worden. Er kunnen uitzonderingen zijn. Het Gymlokaal behoudt het recht om dat samen met de ouders en/of voogd verder te bespreken.
3.2 Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen -mits geen gebruik gemaakt te hebben van onze faciliteiten- na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van het lidmaatschap oftewel de Lidmaatschapsovereenkomst te herroepen/ontbinden. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient het Lid van het Gymlokaal via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Het Lid stuurt het Gymlokaal een Email voor ontbinding/herroeping. In dat geval zal het Gymlokaal het Lid onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen naar het Emailadres dat is aangegeven door het Lid om te gelden als adres voor de toezending van de ontvangstbevestiging van de herroeping. Als de 14e dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid 
binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit -en geen gebruik heeft gemaakt van onze faciliteiten binnen dit termijn- af te zien van het lidmaatschap, is het Gymlokaal gerechtigd om de administratiekosten en de pro rata kosten, bestaande uit het lidmaatschapsgeld voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping, in rekening te brengen. 
3.3 Als het maximum aantal leden is bereikt, kan het lidmaatschap worden geweigerd dan wel binnen zeven dagen na inschrijving worden opgezegd en kan de betreffende persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. Of het maximaal aantal leden is bereikt, is ter eenzijdige beoordeling van het Gymlokaal. 
3.4 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid en gegevens die het Lid heeft doorgegeven bij de inschrijving, waaronder adres- of bankgegevens, dienen direct per e-mail aan het Gymlokaal (naar info@gymlokaal.com) te worden doorgegeven. Indien het Lid dergelijke wijzigingen niet tijdig doorgeeft aan het Gymlokaal en het Gymlokaal kosten dient te maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, heeft Gymlokaal het recht deze kosten in rekening te brengen aan het Lid. 

artikel 4: Het gymlokaal kluissleuter en toegangsbandje (polsbandje)

4.1 Het Lid mag gebruik maken van de kluisjes die het Gymlokaal ter beschikking stelt. 
4.2 De kluissleutel blijft te allen tijde eigendom van het Gymlokaal.
4.3 Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de kluissleutel.
4.4 Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de kluissleutel dient het Lid dit direct te melden aan het Gymlokaal.
4.5 
Bij het afsluiten van een abonnement ontvangt het Lid een toegangsbandje (polsbandje) van het Gymlokaal in bruikleen. Hiervoor wordt een borg van €5 in rekening gebracht, welke is inbegrepen in de onboarding fee. Deze borgsom wordt terugbetaald aan het Lid bij inlevering van het toegangsbandje.

Het toegangsbandje dient door het Lid te worden gebruikt voor toegang tot het Gymlokaal en voor het aanmelden bij elk trainingsapparaat. Dit is noodzakelijk voor een veilige en efficiënte training.

Bij verlies of diefstal van het toegangsbandje dient het Lid een vervangend bandje aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen €5.Het Lid is verplicht het toegangsbandje in te leveren bij beëindiging van het lidmaatschap.

Ongeacht de reden voor het zoekraken van het Gymlokaal polsbandje, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso uitgevoerd.

4.6 Uitsluitend op vertoon van een geldige “het Gymlokaal polsbandje” krijgt een Lid toegang tot de vestiging bij welke het Lid een abonnement heeft afgesloten. Het Lid moet zich bij binnenkomst kunnen legitimeren en het Gymlokaal is gerechtigd om het Lid om zijn/haar legitimatie te vragen.
4.7 Het Gymlokaal kan te allen tijde de toegang van een Lid weigeren of ontzeggen indien zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5: openingstijden

5.1 Het Gymlokaal bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst. De openingstijden van het Gymlokaal zijn vermeld op www.gymlokaal.com. 
5.2 Het Gymlokaal is gerechtigd om een vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en/of schoolvakanties. 
5.3 Het Gymlokaal is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde vestiging voor reparatie- en
onderhoudswerk (gedeeltelijk) te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van
lidmaatschapsgelden.

artikel 6: vorm en duur lidmaatschap, lidmaatschapsgeld en betaling

6.1 Een Overeenkomst met het Gymlokaal wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving. De overeenkomst wordt, naar keuze van het Lid en afhankelijk van de mogelijkheden eventueel per vestiging, aangegaan voor per maand, twaalf, of zestien maanden. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt conform het bepaalde in artikel 6, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
6.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum (oftewel een eerdere ingangsdatum wordt ingevuld bij de inschrijving dan de Ingangsdatum), zodat het Lid een aantal dagen eerder dan de Ingangsdatum gebruik kan maken van de faciliteiten van het Gymlokaal, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
6.3 Het verschuldigde lidmaatschapsgeld is afhankelijk van de gekozen vorm en duur van de overeenkomst en wordt aangegeven en overeengekomen bij de inschrijving. Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf de ingangsdatum die wordt ingevuld bij de inschrijving en dient tenzij anders is overeengekomen verplicht via de SEPA automatische incasso te geschieden.
6.4 Het Gymlokaal behoudt zich het recht voor om eventueel onboarding kosten in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Deze onboarding kosten dienen opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
6.5 Het lidmaatschapsgeld voor het gekozen lidmaatschap kan in één keer vooruit te worden betaald anders wordt bij vooruitbetaling automatische gekozen voor maandelijkse termijnen.
6.6 Bij niet tijdige ontvangst door het Gymlokaal van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld (waarbij een termijn van veertien dagen wordt gegeven om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen, onder vermelding van het uitblijven van de gevolgen), alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Het Gymlokaal is vanaf dat moment ook gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige
opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen.
6.7 De “Het Gymlokaal” app/pas van een Lid wordt geblokkeerd indien en voor zolang door het Lid niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen wordt voldaan.
6.8 Het Gymlokaal heeft het recht haar tarieven voor de lopende overeenkomsten jaarlijks te indexeren per 1 januari. Deze indexering kan gebaseerd worden op het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op basis van prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging dan wel op andere gronden. Het Gymlokaal kan indien het Lid een natuurlijk persoon is uitsluitend gebruik maken van deze bevoegdheid indien drie maanden zijn verlopen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst.
6.9 Indien het Lid geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

artikel 7: groepslessen

7.1 Het Gymlokaal heeft het recht per het Gymlokaal vestiging de groepsles faciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld en voortijdige beëindiging van de Overeenkomst. Het actuele groepsles aanbod is te vinden op www.gymlokaal.com.
7.2 De groepslessen kennen een beperkt aantal deelnemers per groepsles. Indien het maximaal aantal deelnemers voor een groepsles is bereikt, worden geen deelnemers meer tot de groepsles toegelaten. Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dit ter beoordeling van degene die de groepsles geeft.

artikel 8: Beëindigen lidmaatschap

8.1 De Overeenkomst kan door het Lid en door het Gymlokaal uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur worden opgezegd. 
8.2 Als het Lid de Overeenkomst niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur met dien verstande dat het Lid en het Gymlokaal gerechtigd zijn de Overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging te beëindigen. (Als voorbeeld: indien het lidmaatschap wordt opgezegd op 10 juli, is de einddatum van de overeenkomst 31 augustus). 
8.3 Opzegging van de Overeenkomst door het Lid dient te geschieden per e-mail (naar info@gymlokaal.com). Het is niet mogelijk om telefonisch of mondeling op te zeggen. Bij opzegging moeten de volgende gegevens vermeld worden: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en eventueel om welke het Gymlokaal vestiging het gaat en wenselijk welke redenen de opzegging gedaan wordt. 
8.4 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan. 
8.5 Indien het Lid verhuist, en daardoor in een andere gemeente gaat wonen, is het Lid bevoegd om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de dag van opzegging. Hierbij is het Lid verplicht een officieel document te overhandigen waaruit blijkt dat het Lid is ingeschreven in deze andere gemeente. 
8.6 Indien het Lid, naar de beoordeling van het Gymlokaal, aantoonbaar maakt dat het Lid op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) gedurende een periode van langer dan 6 weken aaneengesloten geen gebruik kan maken van de Overeenkomst, zal het Gymlokaal een medische bevriezing toekennen. Dan wordt de initiële contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht, met een maximum van drie maanden. Dit geldt ook voor vakantie bevriezingen. Deze geschieden via mail en dienen voor een periode van 6 weken of langer aaneengesloten te zijn tot een maximum tot 3 maanden. Gehonoreerde bevriezingen zullen altijd met een verwittiging mail naar het Lid kenbaar gemaakt worden. Na de bevriezingsperiode zal automatisch het abonnement geactiveerd worden tenzij anders via mail is gecommuniceerd. Mocht het Lid eerder weer kunnen en/of willen beginnen dan het bevriezings moment aangeeft, dient het Lid dit kenbaar te maken via mail. 
8.7 Indien het Lid, naar de beoordeling van het Gymlokaal, aantoonbaar maakt dat op basis van medische redenen (te weten een aantoonbare ziekte of blessure) blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, is het Lid bevoegd om tussentijds de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving.
8.8 Het Gymlokaal is bevoegd bij wanprestatie of bij schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door het Gymlokaal, het Lid de toegang tot een het Gymlokaal en haar andere vestigingen te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen. 
8.9 Indien het Lid niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen en een betalingsachterstand laat ontstaan, kan het Gymlokaal de Overeenkomst met artikel 7 directe ingang beëindigen. Dit onverminderd het recht van het Gymlokaal om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. 
8.10 Indien het Gymlokaal zijn onderneming beëindigt, dan wel geen gebruik meer kan maken van de bedrijfsruimte waar het betreffende sportcentrum in gevestigd is (om welke reden dan ook) dan is tussentijdse opzegging door het Gymlokaal mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De eventueel vooruit betaalden resterenden abonnementsgelden worden in dat geval terugbetaald door het Gymlokaal aan het Lid.

artikel 9: risico en aansprakelijkheid

9.1 Het beoefenen van sport brengt risico’s met zich mee. Het volgen van activiteiten en gebruikmaken van faciliteiten, die deel uitmaken van het Gymlokaal, is geheel voor eigen risico van het Lid. 
9.2 Het Lid dient de aanwijzingen van het Gymlokaal en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen op te volgen. 
9.3 Het Lid dient medische contra-indicaties voor het sporten bij het Gymlokaal te melden. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient het Lid dit aan het Gymlokaal kenbaar te maken, zodat het Gymlokaal uitleg kan geven aan het Lid. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waar hij niet mee bekend is. Het Lid zal met enige regelmaat een sportkeuring verrichten om te controleren of het Lid fysieke beperkingen heeft die een risico kunnen vormen bij het gebruik maken van de faciliteiten van het Gymlokaal. 
9.4 Het Gymlokaal en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid. 
9.5 Het Lid zal zowel het Gymlokaal als haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 
9.6 Het Gymlokaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

artikel 10: Klachten

10.1 In geval van klachten met betrekking tot het Gymlokaal dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Clubmanager van de betreffende het Gymlokaal Vestiging.

artikel 11: persoonsgegevens

11.1 Het Gymlokaal verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
11.2 Door het sluiten van de Overeenkomst met het Gymlokaal geeft het Lid uitdrukkelijk toestemming aan het Gymlokaal om haar persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door het Gymlokaal.

artikel 12: toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met het Gymlokaal aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en het Gymlokaal, dan wel nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door bevoegde rechter in het arrondissement waar de betreffende het Gymlokaal vestiging is gevestigd.

artikel 13: Overige bepalingen

13.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Gymlokaal te accepteren en hiernaar te handelen. 
13.2 Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Gymlokaal zijn terug te vinden op www.gymlokaal.com en op te vragen bij de balie. 
13.3 Deze algemene voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen het Gymlokaal en het Lid. 
13.4 Door inschrijving bevestigt het Lid kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Gymlokaal. 13.5 In geval van speciale acties kan het Gymlokaal aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren. 
13.6 Het Gymlokaal is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden te wijzigen. Het Gymlokaal zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist in welk geval deze termijn wordt toegepast. Indien het Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het Lid zijn/haar lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging dient te geschieden conform artikel 8.3 voor de ingangsdatum van de wijzigingen.

De volgende algemene voorwaarden betreffen PT en Small Group Training. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande voorwaarden.

Artikel 14: Annuleringsbeleid voor Personal Training en small group training

Bij ons geldt een annuleringsbeleid dat sporters in staat stelt om hun afspraken op een betrouwbare en eerlijke manier te annuleren. We begrijpen dat er soms onvoorziene omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat een sporter niet kan sporten. Om dit soepel te laten verlopen, volgen wij de volgende richtlijnen:

Sporters dienen hun afspraak voor personal training uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit geeft ons voldoende tijd om de vrijgekomen plek aan andere sporters aan te bieden om de planning aan te passen. Het niet tijdig annuleren van een afspraak kan leiden tot kosten voor de sporter.

Als een sporter een afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen, zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Dit beleid is ingesteld om de beschikbaarheid van onze faciliteiten en trainers te optimaliseren.

 

We begrijpen dat er onverwachte situaties kunnen ontstaan, en wij staan altijd open voor een persoonlijk gesprek in het geval van bijzondere omstandigheden. We streven ernaar om begripvol en flexibel te zijn.

Artikel 15: Contractduur pt/small group training

Wanneer je besluit om een contract af te sluiten voor Personal Training of Small Group Training, wordt een minimale termijn van 3 maanden gehanteerd voor PT en 6 maanden voor Small Group Training. Dit stelt ons in staat om samen met de klant een solide basis te leggen voor het behalen van fitnessdoelen. Gedurende deze periode werken we intensief samen om je te begeleiden, te motiveren en resultaten te boeken.

 

Na de initiële periode van 3 of 6 maanden bieden we flexibiliteit met betrekking tot de duur van je lidmaatschap. Je hebt de mogelijkheid om je Personal Training lidmaatschap maandelijks op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 16: Afwezigheid trainer tijdens pt/small group training

Als een trainer niet in staat is om een geplande training te geven, zorgen we ervoor dat een andere trainer de training overneemt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de training later ingehaald of niet in rekening gebracht.

Bij ons staat de kwaliteit en continuïteit van de trainingen hoog in het vaandel. Ons team van trainers werkt nauw samen en is goed op de hoogte van elkaars specialiteiten en kwalificaties. Als een trainer om welke reden dan ook niet beschikbaar is, maken we gebruik van deze interne samenwerking en kennisdeling om ervoor te zorgen dat de training soepel verloopt. Hierdoor kunnen we de impact van de afwezigheid van een trainer tot een minimum beperken.

 

Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of onverwachte afwezigheid van een trainer, doen we er alles aan om de sporters tijdig op de hoogte te stellen van de veranderingen in het trainingsrooster. We hebben duidelijke communicatielijnen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van eventuele wijzigingen en dat de trainingen zo soepel mogelijk verlopen.

Artikel 17: Gebruik EGYM trainingsapparatuur met pt/small group lidmaatschap

Wanneer je een Personal Training/ small group  lidmaatschap afsluit, krijg je niet alleen toegang tot hoogwaardige persoonlijke trainingssessies, maar ook de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van de EGYM. Met dit uitgebreide lidmaatschap zorgen we ervoor dat je alle tools en middelen tot je beschikking hebt om je fitnessdoelen te bereiken en een gezonde levensstijl te bevorderen.

Het gebruik van de EGYM is een waardevolle aanvulling op je Personal Training/small group sessies. Het stelt je in staat om zelfstandig te trainen en je workouts flexibel in te plannen. Bovendien kun je je voortgang bijhouden en statistieken verzamelen met behulp van de EGYM-app, wat je inzicht geeft in je prestaties en vorderingen. Dit stelt zowel jou als je personal trainer in staat om je trainingsschema verder te optimaliseren en aan te passen op basis van concrete gegevens.